1. Montage der motoren, deel 3


w) Demontage en montage van voetschakelas
x) Montage van deksel van koppelingskast
y) Afstellen van voetschakelas
z)Deksel voor koppeling en schakelingsafstelklok ( aansluitdeksel ) monteren
a1) Montage van ontsteking en afstellen van ontstekingsmoment
a2) Demontage en montage van kickstarterveer en mof
a3) Montage van kickstartersysteem
a4) Montage van ventilatorrad, linker carterdeksel met kickstarter en ventilatorkast
 


De volgende punten t/m afbeelding 95 hebben betrekking op voetgeschakelde motoren.

afbeelding.85 Demontage en montage van voetschakelas
Het montage verloop van de voetschakelas is weergegeven in afbeelding 85. 

In palhouder C bevinden zich beide schakelpallen D met veer. Daaroverheen grijpt schakelklok B en boven de schakelklok bevindt zich palring A met trekveer. Het geheel wordt bijeengehouden door een borgring. Bij beschadiging van de voetschakelas zijn komplete ruilassen verkrijgbaar, echter kan ook de trekveer afzonderlijk worden geleverd (afb.85). 

afbeelding.86 Afzonderlijke onderdelen van de voetschakelas: 
A) Palring 
B) Schakelklok 
C) Voetschakelas 
D) Schakelpal 
E) Trekveer 
F) Borgveer 
G) Veer 
H) Halfronde niet 
I) Drukveer 
J) Tapbout 
(afb.86) 
afbeelding.87 Voetschakelas, met schroefdraad voor afstelklok, tussen weekijzeren voeringen in de bankschroef klemmen (afb.87). 
Schakelklok met behulp van steunbout SK-A 213 zo verdraaien, dat halfronde niet (H), drukveer (I) en tapbout (J) weggenomen kunnen worden. 
Daarna bovenste borgring verwijderen.
afbeelding.88 De schakelklok onderaan vastgrijpen, zodat na het optillen daarvan, in verbinding met de palring, de onder druk staande schakelpallen kunnen worden opgevangen (afb.88).
afbeelding.89 Inzetten van de schakelpallen en schakelpalveren in de daarvoor bestemde uitsparingen in de voetschakelas. Daarbij opletten, dat de grote zijvlaktes van de afgeschuinde schakelpallen naar de cilindrische stift in de palhouder wijzen (afb.89).
afbeelding.90 Ter vergemakkelijking van de montage kan huls SK-A 301 worden gebruikt, die over de schakelpallen wordt geschoven en deze in de ingedrukte stand houdt (afb.90).
afbeelding.91 Opzetten van de schakelklok op de voetschakelas en tegelijkertijd de schakelpallen naar binnen drukken. Het aanzetstuk aan de schakelklok met de uitsparingen voor de binnenste arretteringen moet zich aan de zijde bevinden van de cilindrische stift van de voetschakelas. Het opzetten wordt vergemakkelijkt door het kantelen van de schakelklok of met behulp van huls uit afb.90 (afb.91). 
afbeelding.92 Inzetten van de trekveer in de palring. Daartoe bovenste einde van de veer in onderste uitsparing en onderste einde in bovenste uitsparing onder spanning in de ring plaatsen. Het is aan te raden met een tangetje wat te helpen, zodat de veereinden ver genoeg in de uitsparingen reiken. Nu met een schroevendraaier, tang of ander hulpmiddel de veer wentelen. Dat kan worden ondersteund met een tweede schroevendraaier, waarmee de veer gedurende het wentelen naar de uitsparingen wordt gedrukt (afb.92).
afbeelding.93 Opzetten van palring met gemonteerde trekveer op voetschakelas. Opletten, dat de cilindrische stift in de palhouder van de voetschakelas door beide benen van de trekveer voert. Juistheid van de montage kontroleren, of na inzetten van steunbout SK-A 213 in uitsparing van de palring, deze naar beide zijden verend beweegbaar blijft (afb. 93).
afbeelding.94 Na plaatsen van de borgring in zijn uitsparing van de schakelas wordt de palring zo gedraaid, dat de zijdelingse boring voor opname van halfronde niet (H), drukveer (I) en tapbout (J) vrij wordt. 
Na inzetten van deze onderdelen in de genoemde volgorde moet de palring weer zodanig worden gedraaid, dat de tapbout in de uitsparingen voor de binnenste arrettering van de schakelklok in zijn ruststand komt. Voor montage van de voetschakelas ook hier de tweede versnelling inschakelen (afb.94).
afbeelding.95 Voetschakelas in daarvoor bestemde lagering in de kickstarteras inzetten. 
Hierbij opletten dat de schuine groef van de schakelklok met het overeenkomende tegenstuk van de schakelvork en de uitsparing van de palring over de pen in het rechtercarter grijpt. 
Genoemde pen mag niet meer dan 7,5 mm boven het vlak van het carter uitsteken. Alle beweegbare delen moeten worden geölied (afb.95).
afbeelding.96 Montage van deksel van koppelingskast
In de rechterhelft van de kast twee pasbussen plaatsen, de pakking opleggen (het is aan te bevelen om deze met vloeibare pakking te bestrijken) en het deksel van de koppelingskast opzetten. Van rechts een schroef M6 * 45 beneden de voetschakelas inschroeven en vasttrekken (afb.96).
afbeelding.97 Aan de linkerzijde de onderstaande schroeven aanbrengen. (* Schroef met kabelklem na opzetten van het deksel plaatsen (afb.97).


A)
B)
C)
D)
E)
F)
G*)
H)
I)
278
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
280 
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
266
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
276 
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
M6 * 98
284 
M6 * 140
M6 * 140
M6 * 140
M6 * 140
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120
M6 * 120

afbeelding.98 Afstellen van de voetschakelas
De voetschakelas heeft maar een geringe speling. Vóór begin van het afstellen de tweede versnelling inschakelen. Daarna de as tot de aanslag naar links drukken (in de rijrichting gezien). Afstelklok opschroeven tot aan het carter, zonder de as axiaal te veranderen (afb.98).
afbeelding.99 Voetschakelas naar rechts trekken en onder het tellen van het aantal kwartslagen de afstelklok tot aan het carter verder draaien. Nu de afstelklok de helft van het getelde aantal kwartslagen weer terug draaien en met de bijbehorende schroeven (zie demontage afb.12) de afstelklok aan het carter bevestigen (afb.99).
afbeelding.100 Deksel voor koppeling en schakelingafstelklok (aansluitdeksel) monteren.
Het aansluitdeksel wordt op zijn plaats gezet en met de beide schroeven met ovale kop M5 * 20 bevestigd (afb.100). 
Opletten, dat de trekveer in de schakelhefboom voldoende trekkracht heeft.
afbeelding.101 Montage van ontsteking en afstellen van onstekingsmoment
Montage van de ontsteking
Grondplaat inzetten. Bevestigingsschroeven M4 * 16 provisorisch aandraaien; ze worden voor afstelling van de ontsteking weer losgemaakt. Rubberring met kabel in zijn cartergat schuiven; opletten op klem van ontstekingskabel. Schijfveer (spie) in spiebaan van de krukas leggen. Poolrad op krukas schuiven. De konus moet vetvrij zijn! 

Attentie !
De spie mag niet uit zijn baan geraken. Bevestigingsmoer op schroeven en met momentsleutel aantrekken. Aandraaimoment 3,5 mkp. Daarbij poolrad met vliegwielsleutel SK-A 297 tegenhouden (afb.101).

afbeelding.102 Het ontstekings moment kan worden ontleend aan de technische gegevens van de betrokken bedieningshandleiding. 
Afstelling van ontstekings moment Afstand van de onderbrekerkontakten op 0,35-0,45mm afstellen. Daarna met meetklokje op soortgelijk meetinstument het bovenste dode punt opzoeken (SK-A315). Poolrad tegengesteld aan looprichting van de motor terugdraaien tot zuiger in voorgeschreven ontstekingsmoment staat. Afstelkontrole is mogelijk met een apparaat, dat in de handel is. Na vasttrekken van de bevestigingsschroeven van de grondplaat, afstelling van de ontsteking nakontroleren (afb.102).
afbeelding.103 Demontage en montage van kickstarterveer en mof
Afnemen van de borgring. Afdekplaat aan één zijde optillen aan de aanslagnok. Nu kan de kickstarterveer door tegenhouden aan kickstarterhefboom worden ontspannen (afb.103).
afbeelding.104 Kickstarter hefboom met mof en pakking (a) naar beneden toe en afdekplaat met aanslag (b) naar boven toe wegnemen. Dan kan de kickstarterveer (c) worden uitgewisseld (afb.104).
afbeelding.105 Montage van kickstartersysteem
Wanneer het linker carterdeksel geheel is gedemonteerd, moet allereerst de starterveer zo worden ingezet, dat deze bij bovenaanzicht binnenin het deksel tegen de richting van de klok in kan worden gespannen. De veer goed invetten. Dan de smalle nok van de afdekplaat in de binnenste lus van de veer steken. De naar boven wijzende nok aan de kickstarterhefboom van de andere zijde uit doorsteken (letten op aanloopschijf tussen carterdeksel en mof). 
De mof pakt in het grotere einde van de veer.Carterdeksel met de ene hand vasthouden en met de andere hand de kickstarterhefboom en daarmee verbonden kickstarterveer ca. 1 volle slag aanspannen, tot de aanslagnok vóór de bovenste carteraanslag komt te liggen. Vervolgens borgring aanleggen (afb.105). 
afbeelding.106 Montage van ventilatorrad, linker carterdeksel met kickstarter en vertilatorkast.
Ventilatorrad op het poolrad zetten en met de 3 cilinder schroeven M6 * 12 vastschroeven (afb.106). 

Bij voetschakel motoren met pedaalkrukstarter vóór montage van het linker carterdeksel het tussentandwiel op de kickstarteras schuiven.

afbeelding.107 De volgende werkzaamheden worden verricht na de montage van de motor in het frame. Carterdeksel links opzetten en met twee zeskantschroeven M6 * 35 bevestigen (afb.107). 

Bij rijwindgekoelde motoren zijn het twee cilinderschoeven M6 * 55.

afbeelding.108 Afdichtings ring voor de kickstarteras inzetten met de montagehuls SK-A 302 (afb.108).
afbeelding.109 Ventilatorkast aan linker carterdeksel aanpassen en met 3 cilinderschroeven M6 * 45 bevestigen (afb.109)
afbeelding.110 Montage van ventilator kap met 2 cilinderschroeven M5 * 14. 
Attentie !
In de ventilatorkap moeten zich twee steunrubbers bevinden (afb.110).
afbeelding.111 Schakelpedaal met de schroef DIN 933 M6 * 16 bevestigen (afb.111). 

Versnellingsbak met olie opvullen.


 

Terug naar montage deel 2

Terug naar Handleiding hoofd pagina